Jogi nyilatkozat

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. által üzemeltetett www.paxirasol.hu internetes portál (a továbbiakban: „honlap”) felhasználásának feltételei és biztosítékai 

A honlap látogatásával Ön aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, valamint a szerzői jogról szóló törvényi és egyéb irányadó szabályozásnak.

A honlap tartalmához történő hozzáférés igénybevételekor, és az oldalak böngészésével egyidejűleg Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt felhasználási feltételeket.

A honlap igénybevétele során Ön elfogadja a felhasználási feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat végig olvasta-e, vagy sem. A felhasználási feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. számára kiemelt fontossággal bír a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása, valamint a biztonságos böngészés megteremtése, amelynek érdekében megteszi a szükséges technikai, biztonsági és szervezési intézkedéseket.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. által folytatott személyes adatkezelésekről bővebben a https://hu.egis.health/adatvedelem oldalon tud tájékozódni.

Felelősség korlátozása, kizárása 

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. honlapját látogatók, szolgáltatást igénybe vevők tudomásul veszik, hogy

  1. a honlap bármely célú látogatását, használatát mindenki saját belátása alapján, saját felelősségére teszi, valamint a honlapon keresztül letöltött és megismert információk felhasználását önként, saját belátása szerint és kizárólag a saját kockázatára végzi;
  2. a honlap látogatásával, használatával kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az Egis Gyógyszergyár Zrt.-t, illetve a honlap készítőit és üzemeltetőit semmilyen felelősség nem terheli;
  3. az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem vállal felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából vagy más hasonló okból esetlegesen eredő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, valamint a honlap tartalmával, valamint az ott illetve azon keresztül elérhető adattal és egyéb információval kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan azok pontosságát, időszerűségét, teljességét, érvényességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát illetően sem;
  4. az Egis Gyógyszergyár Zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát értesítés nélkül megváltoztassa, annak egyes, vagy összes szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze;
  5. a honlap más honlaphoz (linkek) is kapcsolódhat, melyek használhatóságát az Egis Gyógyszergyár Zrt. ugyan folyamatosan ellenőrzi, de azok tartalmáért, a felhasználásból eredő bármely hátrányért, kárért való felelősségét kizárja;
  6. a honlapon lévő információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és semmilyen körülmények között nem minősülnek tanácsadásnak vagy ajánlásnak, továbbá azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés illetve intézkedés alapjául, ideértve, de nem kizárólagosan, az orvosi információkat, amelyek nem helyettesíthetik a részletes tájékoztatással egybekötött orvosi tanácsokat.

A szerzői jogra valamint a látogatói közlésekre vonatkozó kitételek

A honlapon található valamennyi információ – ide értve az oldal általános megjelenésére és hangulatára vonatkozó valamennyi információt, valamint minden képi és szöveges tartalmat is – szerzői jogi és iparjogvédelmi jogi oltalom alatt áll. A vonatkozó jogok kizárólag az Egis Gyógyszergyár Zrt.-t illetik meg.

Ön az Egis Gyógyszergyár Zrt. honlapjáról kizárólag személyes használatra tölthet le, jeleníthet meg bármely formában információt a szerzői jogra vonatkozó törvény rendelkezéseivel összhangban, az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. Az ilyen módon felhasznált információ, adat esetében továbbra is kötelező feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra és más szellemi tulajdonjogra vonatkozó utalásokat. Az oldalon található irományok, tudományos művek szabad felhasználás körébe tartozó idézésekor meg kell nevezni a forrást, illetve a mű szerzőjét.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül a portál teljes tartalmát Ön, vagy más harmadik személy nyilvános, vagy kereskedelmi célra sem részben, sem egészben nem használhatja fel, nem módosíthatja.

A honlap portál rendszerében található védjegyekre, szabadalmakra, más vagyoni értékű jogokra, termékekre vonatkozó információk – a linkeken keresztül elérhető információkat is ide értve – nem értelmezhetők semmilyen módon az Ön részére megadott jognak, vagy engedélynek. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. semmilyen jogát nem engedményezi vagy ruházza át a honlap látogatója részére.

A honlapon szereplő nevek, védett nevek, domain nevek az Egis Gyógyszergyár Zrt. tulajdonában állnak, azokkal kapcsolatban a társaság minden jogot fenntart magának és azokat üzleti céllal senki sem használhatja fel.

Harmadik fél tulajdonában lévő információkért az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem vállal szavatosságot, azok felhasználásához, letöltéséhez a harmadik fél tulajdonos hozzájárulása szükséges.

A honlap tartalma, a feltöltésre kerülő információk folyamatosan ellenőrzés alatt állnak, amelynek célja a jó erkölcs követelményeivel össze nem férő információk megszűrése, harmadik személy jogainak védelme, valamint a jogszabályok érvényesülésének biztosítása. A honlap üzemeltetője jogosult az engedély nélkül feltöltött tartalmak törlésére. Ön kötelezi magát, hogy a honlap igénybevételekor nem tölt fel olyan adatot, információt, amely jogszabállyal, ellentétes lenne. Tudomásul veszi továbbá, hogy a fentiekkel összefüggésben kártérítési felelősséggel tartozik.

A fő oldalunkra mutató linkek kivételével szigorúan tilos bármilyen link elhelyezése előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, továbbá tilos az oldalak keretezése is.

A honlap adatkezelője és üzemeltetője az Egis Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)